Works


Antrophos

an·thro·pos – “human” – an·thro·po·mor·phic.